Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Bevezető - Verzió 1.0, 2020.11.27.

Amennyiben ön regisztrálni kíván az ÉT-elem Kft. webáruházába (www.capsella.hu, Pásztortáska Egészségbolt webáruház) továbbiakban Webáruház, és igénybe kívánja venni szolgáltatásainkat (Webáruház szolgáltatás), kérjük figyelmesen olvassa el jelen Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF).

Szolgáltató/Megrendelő

Az ÁSZF az alábbi Felek között jön létre határozatlan időre:

Szolgáltató:

Cégnév: ÉT-elem Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Üzlethelyiség címe: 7400 Kaposvár, Béla király u. 16.

Székhely: 1113 Budapest, Hamzsabégi út 46.

Levelezési cím: 1113 Budapest, Hamzsabégi út 46.

Képviselő neve: dr. Pjeczka Etelka

Bejegyző Bíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 01-09-344995

Adószám: 26790828-2-43

Közösségi adószám: 26790828

Számlavezető pénzintézet: K&H Bank

Számlaszám: 10400164-50526853-74491016

E-mail cím: info@pasztortaskaegeszsegbolt.hu

Telefonszám: +36 30 954 9580

Engedély száma: 6636/2019/B

A továbbiakban, mint Szolgáltató.

 

Megrendelő:

Az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a Webáruház-szolgáltatást igénybe veszi, azaz a Webáruház internetes felületén regisztrálja magát, vagy regisztráció után e felületen keresztül árut, szolgáltatást rendel, vásárol. A továbbiakban, mint Megrendelő.

Irányadó jog

A Webáruház általános szerződési feltételei a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Megrendelő között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdéseket illetően a mindenkor hatályos magyar jogszabályok irányadók, így különösen:

 • az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII tv.,
 • az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.;
 • az 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: új Ptk.);
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendelet;
 • Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének

rendelkezései külön kikötés nélkül is irányadók.

Fogalmak

Az alábbi fogalmak a jelen ÁSZF-ben a következők szerint értelmezendők:

 

Weboldal: www.capsella.hu online kereskedelmi áruház, a Webáruház honlapja

Szolgáltató: a www.capsella.hu weboldal üzemeltetetője.

Felhasználó: az a 16. életévét betöltött természetes személy vagy jogi személy, aki a www.capsella.hu oldal tartalmához hozzáfér;

Ügyfél: az a Felhasználó, aki a www.capsella.hu oldalon regisztrál, felhasználói fiókkal rendelkezik (a továbbiakban: Saját fiók), – elfogadva ezáltal a jelen ÁSZF-et. Természetes személyek esetén a regisztráció és megrendelés feltétele a 16. életév betöltése.

Megrendelő: az az Ügyfél vagy Felhasználó, aki a weboldalon megrendelést adott le. Természetes személy esetén feltétel a 16. életév betöltése.

Saját fiók: az Ügyfél a www.capsella.hu oldalon regisztráció útján Saját fiókot hozhat létre, neve, e-mail címe, számlázási és szállítási adatok, telefonszám valamint a jelszó megadásával. Amennyiben a Felhasználó regisztráció nélkül megrendelést ad le a www.capsella.hu oldalon, a megrendelés során megadott adatokkal Saját fiókot hoz létre.

A Saját fiók menüpontokba szedve tartalmazza az Ügyfél által a regisztráció során és a megrendelése(i) leadásakor megadott adatokat, információkat, valamint a megrendeléshez kapcsolódó releváns dokumentumokat.

Az Felhasználó a regisztráció során és az Ügyfél a megrendelés leadásakor köteles valós adatokat megadni. A Felhasználó felelős azért, hogy az általa megadott adatok megfelelnek a valóságnak, illetve a teljesség és az időszerűség követelményének. Amennyiben az eladó tudomására jut, hogy a Felhasználó/Ügyfél által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult az Ügyfél Saját fiókjához való hozzáférését korlátozni, illetve az Ügyfelet a weboldal használatából kizárni; Az eladó jogosult az Ügyfél Saját fiókjához való hozzáférését korlátozni, illetve az Ügyfelet a weboldal használatából kizárni abban az esetben is, ha az Ügyfél visszaélésszerűen használja a weboldalt illetve annak a szolgáltatásait. A weboldal visszaélésszerű használatának minősül például, ha az Ügyfél több termékre rendelést ad le, ám azokat önhibájából, szándékosan a termékek kézbesítése során, vagy azok átvételi helyre történő megérkezését követően nem veszi át.

Kosár: A Megrendelő/Felhasználó Saját fiókjának az a része, ahova a Megrendelő/Felhasználó elhelyezheti azokat a termékeket, amelyeket meg kíván vásárolni az elhelyezés pillanatában vagy egy későbbi időpontban.

Termék: minden olyan, a Weboldalon értékesítésre szánt birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi, és amely vonatkozásában az Ügyfél a Weboldalon a megrendelését leadhatja.

Szerződés: a Szolgáltató és a Megrendelő között a Weboldalon megjelenített termékek értékesítése/megvásárlása tárgyában a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint, a Szolgáltató és a Megrendelő egyidejű fizikai jelenléte nélkül jön létre. A szerződéskötés nyelve: magyar.

Jótállás: A Megrendelő és a Szolgáltató között kötött szerződések esetén a Polgári Törvénykönyv szerinti,

 1. a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
 2. b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás.

Tartalom:

– minden olyan adat és/vagy információ (beleértve kép, ábra, logó, grafikai elem, videó, fájl, szöveg, dizájn), amely a Weboldalon látható és hozzáférhető;

– minden olyan e-mail és/vagy egyéb üzenet által tartalmazott adat és/vagy információ, amelyet a Szolgáltató a Felhasználónak elektronikus kommunikációs eszközön keresztül küld;

– a Szolgáltatóval partneri kapcsolatban álló harmadik félre, valamint az általa nyújtott szolgáltatásra (különösen, de nem kizárólagosan: futárszolgálat) vonatkozó adatok, információk, árak;

Hírlevél: elektronikus úton (e-mail, SMS) a Weboldal által a hírlevél-szolgáltatásra feliratkozott Felhasználónak/Ügyfélnek/Megrendelőnek időszakosan küldött kereskedelmi üzenet, kommunikáció, amely a Weboldalt érintő változásokról/újdonságokról, a Weboldalon megjelenített Termékekről és/vagy a Szolgáltató által adott időszakban szervezett/vállalt promóciókról, kedvezményekről tájékoztat és nyújt információt;

Kosár tartalma: egy megrendelésben megrendelni kívánt Termékek vételárának összege, amely adott esetben a megrendelés végén csökkentésre kerül az Ügyfél által felhasznált/igénybe vett kupon -felhasználói fiókkal rendelkező Megrendelő esetében a felhasznált pontok – forintban kifejezett összegével, növelve azonban a kiszállítás költségével, azaz a Felhasználó/Ügyfél által a megrendelés leadását követően a Szolgáltató részére fizetendő végösszeg.

Kosárérték: a Kosárban lévő termékek engedménnyel csökkentett bruttó vételára.

Hozzászólás: a terméklapon megjelenített vélemény vagy megjegyzés.

ÁSZF nyelve

A szerződés nyelve magyar.

ÁSZF hatálya

Területi hatály

A jelen ÁSZF alapján a Szolgáltató a Webáruház-szolgáltatást kizárólag - tekintet nélkül az internet globális jellegére – "Magyarország területére irányuló" szolgáltatásként nyújtja és kizárólag a Webáruház internetes oldalán keresztül leadott, szállítási címként Magyarország területére címzett megrendeléseket fogadja el. Magyarország területén kívüli postai, illetve egyéb címre történő szállítás lehetőségét a Szolgáltató kizárja. Minden ilyen megrendelés – függetlenül a külföldről történő regisztráció és rendelés fennállásának lehetőségétől – érvénytelennek minősül és automatikusan törlésre kerül.

Időbeli hatály

Az ÁSZF és annak minden módosítása a Szolgáltató által a Webáruház honlapján nyilvánosságra hozatalától, annak "közzétételétől" hatályos, és annak Szolgáltató általi visszavonásáig, avagy az ÁSZF következő módosításáig érvényes. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg a Szolgáltató a Webáruház-szolgáltatást biztosítja. A Szolgáltató fenntartja jogát a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. A módosításról rövid felhívás formájában tájékoztatja a regisztrált felhasználókat, amelyet hírlevél vagy valamennyi felhasználónak a Saját fiókjában megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmaz. Ilyen esetekben az ÁSZF módosított változata megjelenik az oldalon.

Honlapon folytatott tevékenység

A Webáruházban különböző termékek értékesítését végzi a Szolgáltató.

ÁSZF elfogadása az Ügyfél/Megrendelő részéről

Az ÁSZF Ügyfél/Megrendelő által történő elfogadása a Webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha az Ügyfél/Megrendelő a szolgáltatást igénybe veszi, azaz a webáruház honlapján az ÁSZF megismeréséről, elfogadásáról akként nyilatkozik, hogy az internetes felületen erre megjelölt rubrikát bejelöli. Ha a Szolgáltató az Ügyfél/Megrendelő utolsó belépése óta eltelt idő alatt az ÁSZF-t módosította, az Ügyfelet/Megrendelőt a változásról belépéskor értesíti, így az Ügyfélnek/Megrendelőnek a következő rendelés leadása előtt az új ÁSZF-t újra el kell fogadnia. Az Ügyfél/Megrendelő által a regisztráció során elfogadott ÁSZF iktatásra nem kerül, magatartási kódexnek nem minősül, abban nem vesz részt. Kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, amelyet rendszerünkben elektronikusan nyilvántartunk. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben a jelen ÁSZF minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Regisztráció - Regisztráció törlése

Regisztráció:

A Webáruházban történő vásárlásnak nem feltétele a regisztráció (jelszó megadása), de ajánlott, hiszen a regisztráció során Saját fiók kerül létrehozásra, melynek előnye, hogy amennyiben legközelebb is szeretne tőlünk rendelni, adatait nem szükséges újonnan megadni, rendelési folyamatát is nyomon követheti, megmaradnak a beállításai, visszakereshetők a korábbi vásárlások, dokumentumok, amik könnyebbé, gyorsabbá teszik a következő vásárlást, stb.

Regisztráció esetén az alábbi adatok megadása szükséges.

Magánszemély esetén: vezetéknév, keresztnév, telefonszám, ország, irányítószám, város, utca, házszám, email cím, jelszó.

Cég esetén: vezetéknév, keresztnév, telefonszám, számlázási név, adószám, ország, irányítószám, város, utca, házszám, email cím, jelszó.

Kérjük ügyeljen az adatok pontos megadására, hogy a teljesítés/kiszállítás zökkenőmentesen történhessen.

Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztráció során kijelenti, hogy jelen ÁSZF feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló személyként kezel. Szolgáltatót a regisztrált adatok Ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

Regisztráció törlése:

Az Ügyfél jogosult a regisztrációját bármikor törölni. Az erre vonatkozó üzenet megérkezését követően a Szolgáltató -teljesített rendelés esetén- köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. A Ügyfél felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését, melyekre az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak az irányadók. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag az Ügyfél a felelős. Amennyiben Ügyfél tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót. Az Ügyfél vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelők legyenek.

Megrendelések leadása/visszaigazolása/módosítása/törlése

Megrendelések leadása:

A megrendelések leadása a Webáruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges a www.capsella.hu weboldalon. A Megrendelő által más formátumban leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el.

A Webáruházban kínált termékek megvásárlása az egyes termékek oldalán illetve a termék alatti mezőben található „Kosárba” gomb megnyomásával, a mennyiség kiválasztása után kezdhető meg. Ezt követően lehetőség van a vásárlás folytatására, vagy a kosár tartalmának módosítására. A Megrendelő a „kosár tartalma” gombra kattintva haladhat tovább a vásárlás véglegesítésében a „kasszához” gomb megnyomásával, ahol továbbra is dönthet akként, hogy tovább vásárol a „tovább vásárolok” gomb útján vagy a „megrendelem”, gomb megnyomásával ajánlatot tesz, melyre a Szolgáltató a megrendeléstől számított 48 órán belül automatikusan visszaigazolást küld. A megrendelés leadása előtt lehet megadni a számlázási és szállítási adatokat - a korábban megadott regisztrációs adatok alapján ezek automatikusan kitöltődnek -, szükséges továbbá megadni a vásárlói elérhetőséget (vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám), a kiszállítási módot vagy a személyes átvételt illetve a fizetési módot. A rendelés leadása előtt a Megrendelőnek lehetősége van a regisztrációkor megadott adatok módosítására a módosult adatok felülírásával és rögzítésével. A megrendelés leadása előtt mindenképp szükséges az ÁSZF valamint az adatkezelési tájékoztató elfogadása. Amennyiben a Megrendelő kupont kíván érvényesíteni, arra a megrendelés leadása előtt biztosít részére lehetőséget a vásárlói felület.

A megrendelés az internetes felületen kijelölt gomb (Ellenőrzés szakasz, "véglegesítés") aktiválásával történik. A termékek feletti tulajdonjog a termék átvételekor száll át a vásárlóra, amennyiben a vásárló a termék vételárát hiánytalanul megfizette. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, melyre az irányadó jog menüpont alatt felsorolt törvényekben foglaltak az irányadók. A megrendelés tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. Az iktatási szám minden esetben a megrendelés azonosítószáma.

 

Megrendelés visszaigazolása:

A Szolgáltató a megrendeléstől számított 48 órán belül automatikusan visszaigazolást küld a Megrendelő – a vásárlás során megadott – email címére. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a választott átvételi és fizetési módot, a rendelés értékét, termékmegnevezést, cikkszámot, darabszámot, a Megrendelő nevét, e-mail címét, telefonszámát, rendelésszámát. Amennyiben a visszaigazolás – mely tartalmazza a megrendelés feltételeit - nem érkezik meg a fent hivatkozott határidőn belül, a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól. Ha a Szolgáltató a leadott megrendelést azért nem teljesíti, mert az adott termék nem áll rendelkezésre, köteles erről a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Megrendelő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. A kiszállítás folyamatáról a csomagküldő szolgálat fog folyamatos tájékoztatást adni a megadott e-mail címen vagy telefonszámon. Amennyiben a rendelés teljesítésével kapcsolatban bármi probléma merülne fel, az ügyintéző a Megrendelőt azonnal keresi telefonon!

A visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről a Megrendelő által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és a Megrendelő között.

 

Megrendelések módosítása, törlése:

A 2001. évi CVIII. törvény szerint a Webáruház szoftvere a rendelés felvételének tényéről a megrendelés leadásakor a megrendelő felé azonnal értesítést küld. Amennyiben Szolgáltató a megrendeléstől számított, legkésőbb 48 órán belül nem igazolja vissza Megrendelő részére a megrendelés tényét, úgy Megrendelő a szerződéstől elállhat. Az elállás tényéről, Szolgáltató minden esetben írásos (e-mail: info@pasztortaskaegeszsegbolt.hu) visszajelzést kér a Megrendelőtől, amelyből a Megrendelő és az érintett megrendelése egyértelműen beazonosítható. A Szolgáltató kizárólag írásban fogadja el a szerződéstől való elállás tényét. A Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben, indoklás nélkül. Ebben az esetben a Megrendelő elállhat a szerződéstől.

A Szolgáltató a rendelés teljesítésének megkezdéséig lehetőséget biztosít a Megrendelőnek rendelése visszavonására is a kiküldött visszaigazoló e-mailre válaszolva vagy az info@pasztortaskaegeszsegbolt.hu-ra küldött nyilatkozatával, egészen addig, amíg Szolgáltató át nem adja Megrendelő csomagját a futárszolgálatnak kézbesítésre. A Megrendelő az átadásról minden esetben e-mailben értesül. Ezt követően a 45/2014. (II.26.) kormányrendelet az irányadó.

A Megrendelő a megrendelés összes tételét egyben átveheti vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja. Amennyiben a rendelés átvételét a Megrendelő megtagadja, a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Megrendelő regisztrációját megszüntesse, valamint esetlegesen közben leadott rendeléseit érvénytelenítse, egyéni mérlegelés alapján.

Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díja a Megrendelőt terheli, kivéve ha a Szolgáltató előzetesen vállalta a szállítás költségét. Szolgáltató a csomag újraküldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén indítja el! Előre történő utalás, kizárólag előre egyeztetve (e-mail: info@pasztortaskaegeszsegbolt.hu) lehetséges.

Árak

A Weboldalon az árak forintban értendők. A termékek mellett feltüntetett ár az adott árucikk bruttó vételára, amely már az általános forgalmi adót is tartalmazza, azonban nem tartalmazza a házhozszállítás díját. Kedvezményes termék esetében megjelenik az eredeti vételár és a kedvezménnyel csökkentett vételár.

A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek. Amennyiben valamely termék ára minden gondosság ellenére hibásan kerül feltüntetésre - különösen a nyilvánvaló elírások, az általános forgalmi értéktől jelentősen eltérő vagy rendszerhiba folytán megjelenő árak, - akkor Szolgáltató nem köteles a megrendelt terméket hibás áron szállítani, hanem a Megrendelő tájékoztatása mellett felajánlja a helyes áron történő kiszállítást. Amennyiben ez a Megrendelőnek nem felel meg, elállhat a szerződéstől.

A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a vásárolt termékek mellé akciók keretében ajándék terméket adjon vásárlói számára. Az ajándék termék vonatkozásában díjfizetési kötelezettsége a Megrendelőnek nem keletkezik, a szállítási súlyhatár esetében az ajándék termék súlya figyelmen kívül hagyandó.

Fizetési feltételek

Kiszállítás esetén utánvétes fizetésre van lehetőség. Utánvétes fizetés esetén az áru átvételekor a futárnak kell a megrendelt termékek ellenértékét valamint a futárköltséget egy összegben készpénzben fizetni. PostaPont szolgáltatás esetén a megjelölt helyen történő átvétel előtt kell az áru ellenértékét és a szállítási djjat egy összegben megfizetni, a Futárszolgálat partnere által biztosított fizetési lehetőségek egyikén. Felhívjuk a vásárlók figyelmét, hogy utánvétes fizetés esetén a bankkártyás fizetési lehetőségről a Magyar Posta Zrt. ügyfélszolgálatánál lehet érdeklődni.

A Futárszolgálat a készpénz átvételéről papír alapú számlát ad. A Szolgáltató részteljesítést nem vállal, a Futárszolgálat munkatársa részteljesítést nem fogadhat el! Személyes átvételnél az ÉT-elem Kft. munkatársának az áru ellenértékét készpénzben vagy bankkártyás fizetéssel (1000 Ft feletti vásárlás esetén lehetséges csak) a helyszínen teljesítheti.

A Megrendelő az áru ellenértékét előreutalással is megfizetheti a Szolgáltató bankszámlaszámára történő utalással. K&H Bank: 10400164-50526853-74491016. A közlemény rovatba kérjük feltüntetni a megendelés sorszámát.

Áruszállítás módok és díjak

A megrendelt termékek esetében az alábbi szállítási módok választhatók:

 

Házhoz szállítás:

A „Házhoz szállítás” kiszállítási mód választása esetén a Magyar Posta Zrt. (MPL) futárszolgálata viszi el a rendelést a megadott szállítási címre várhatóan a rendelés leadását követő 3 munkanapon belül, a házhoz szállítás szabályainak megfelelően.

Házhoz szállítás esetén a súlyhatár 40 kg.

Ingyenes kiszállításra az alábbi táblázatban feltüntetett súly és értékhatár szerint van lehetőség:

 

Minimum súly

(g)

Maximum súly

(g)

Minimum érték

(Ft)

Maximum érték

(Ft)

Szállítási díj

(Ft)

0

1.000

0

2.000.000

1.060

1.001

2.000

0

2.000.000

1.125

2.001

3.000

0

2.000.000

1.205

3.001

4.000

0

2.000.000

1.289

4.001

5.000

0

2.000.000

1.345

5.001

10.000

0

2.000.000

1.590

10.001

15.000

0

2.000.000

1.840

15.001

20.000

0

2.000.000

1.938

20.001

25.000

0

2.000.000

2.339

25.001

30.000

0

2.000.000

2.535

30.001

35.000

0

2.000.000

3.694

35.000

40.000

0

2.000.000

4.159

0

40.000

10000

2.000.000

0

 

PostaPont szállítási mód:

Ezen kiszállítási mód választása esetén a Magyar Posta Zrt. (MPL) a kiválaszott Mol töltőállomásra, Coop üzletbe vagy a Magyar Posta Zrt. csomagautomatájába viszi a csomagot várhatóan a rendelés leadását követő 3 munkanapon belül, a PostaPont szállítási mód szabályainak megfelelően.

PostaPont kiszállítási mód választása esetén a súlyhatár 20 kg.

Ingyenes kiszállításra az alábbi táblázatban feltüntetett súly és értékhatár szerint van lehetőség:

 

Minimum súly

(g)

Maximum súly

(g)

Minimum érték

(Ft)

Maximum érték

(Ft)

Szállítási díj

(Ft)

0

1.000

0

2.000.000

860

1.001

2.000

0

2.000.000

904

2.001

3.000

0

2.000.000

986

3.001

4.000

0

2.000.000

1.048

4.001

5.000

0

2.000.000

1.111

5.001

10.000

0

2.000.000

1.313

10.001

15.000

0

2.000.000

1.499

15.001

20.000

0

2.000.000

1.706

0

20.000

10.000

2.000.000

0

 

Az ingyenes szállítás a termék súlyától függően a fenti táblázat szerint változhat. Ingyenes szállítás vonatkozásában -engedmények érvényesítésekor- minden esetben a kosárérték irányadó.

 

A Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Megrendelők által megrendelt termékeket a megrendelésben rögzített határidőn belül leszállítsa. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató erről haladéktalanul tájékoztatást küld. A Szolgáltató azonban nem vállal felelősséget a Magyar Posta Zrt. (MPL) részére felróható késedelem miatt.

 

Személyes átvétel:

A Megrendelőnek a megrendelt termék személyes átvételére is lehetősége van a Szolgáltató telephelyén.

Személyes átvétel esetén nincs súlyhatár.

Személyes átvétel esetén a megrendelt termékeket várhatóan a rendelés leadását követő 72 órán belül lehet átvenni.

Termékfotók - Termékleírások - Biztonsági adatlapok

Termékfotók:

A Webáruházban az árucikkek mellett található fotók szimbolikus fotók, tájékoztató jellegűek, az árucikkek csomagolása, megjelenése ettől eltérhet.

Termékleírások:

A Webáruházban megjelenő termékek leírását rendszeresen ellenőrizzük, és mindent megteszünk azért, hogy a lehető legtöbb és legpontosabb információt nyújtsuk önnek a vásárláshoz. A termékekhez tartozó termékleírások nagyobb részét a gyártók bocsátották rendelkezésre, illetve kisebb részben a csomagolásról és egyéb, mások által is elérhető, nyilvános forrásokból származnak. Ezek pontatlanságáért, téves információért vagy elírásért felelősséget a Szolgáltató nem vállal. A termékek összetevői változhatnak, és ez befolyásolhatja a tápanyagösszetételt és a termékekben előforduló allergéneket is, ezért nem tudunk felelősséget vállalni az oldalon közölt információért.

Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, hogy a megrendelt termék a Megrendelő saját céljaira (általa elgondolt célra) felhasználható-e vagy sem. A Megrendelő kötelessége megvizsgálni azt, hogy a termék a saját felhasználási céljainak megfelel-e vagy sem. A legfrissebb adatokat minden esetben a termék cimkéje tartalmazza, ezért kérjük, hogy a termékek használata előtt olvassa el a csomagoláson található adatokat. Amennyiben kérdése lenne a termékekkel kapcsolatban, kérjük, keressen minket az info@pasztortaskaegeszsegbolt.hu e-mail címen!

Biztonsági adatlapok:

A Szolgáltató jelen ÁSZF hatálya alatt vásárolt termékekről biztonsági adatlapot biztosít a Megrendelő számára elektronikus formában, oly módon, hogy a Megrendelő írásban kérheti a Szolgáltatótól (e-mail: info@pasztortaskaegeszsegbolt.hu).

Hozzászólás

A hozzászólás írásával a Felhasználó/Ügyfél/Megrendelő elfogadja az alábbi moderációs alapelveket, és a hozzászólás megírásakor ezeket betartja:

– a Felhasználó/Ügyfél/Megrendelő kizárólag a Termék leírásával, annak használatával kapcsolatos információkat oszthat meg. Konkrét Megrendelés teljesítésével, kedvezményes ajánlatokkal összefüggő információk megosztása tilos;

– a hozzászólás megfogalmazása kizárólag magyar nyelven történhet, kivételt képeznek ez alól azon technikai jellegű idegen nyelvű kifejezések, illetve szakszavak, amelyek használata a köznyelvben elterjedt;

– tilos a gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas kifejezések használata, valamint az ilyen témájú weboldalakra mutató linkek és hivatkozások megosztása;

– a Felhasználó/Ügyfél/Megrendelő köteles az arra vonatkozó, megfelelő kategóriába feltölteni hozzászólását;

– a Felhasználó/Ügyfél/Megrendelő felel azért, hogy az általa közzétett információ valós, helyes, nem tartalmaz megtévesztő információkat, és nem sérti mások jogait;

– a tilos reklámot, hirdetést, a Szolgáltató tevékenységével megegyező weboldalak, cégek elérhetőségét, valamint személyes adatokat közzétenni;

– a hozzászólás a Felhasználó/Ügyfél/Megrendelő tájékoztatására szolgál, a Szolgáltatóval történő kommunikációra nem használható.

A fenti moderálási alapelvek megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a Felhasználó/Ügyfél/Megrendelő értékelését részben vagy egészben törölni.

Megrendelő jogai, kötelezettségei

Elállás joga:

A Megrendelő a vásárlástól, a megrendelt terméket tartalmazó csomag átvételétől számított 14 munkanapon belül -figyelemmel a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendelet 20-22. §-ára- indokolás nélkül elállhat. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 munkanapon belül. Elállás esetén a terméket sértetlen -külső sérelmi nyomoktól, használattól mentes- állapotban a Megrendelő nevének feltüntetésével a Megrendelő saját költségén kell a Szolgáltató címére (ÉT-elem Kft. 7400 Kaposvár, Béla király u. 16.) visszajuttatnia. A Szolgáltató a Megrendelő által kifizetett vételárat az elállást követő 14 napon belül visszatéríti.

A Szolgáltató elfogadja azon írásos nyilatkozatokat, amely alapján, a Megrendelő személye és az érintett (elállt) megrendelés egyértelműen beazonosítható. Az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket a Megrendelőnek kell viselnie. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőség. A Szolgáltató a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítésére igényt tart. A Megrendelő, elállás esetén, a csomagot haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül köteles visszajuttatni Szolgáltató részére. A Szolgáltató kizárólag teljesen sérülésmentes, hiánytalan csomagolású és minőségében, értékében megtartott, nem csökkent termék visszaszolgáltatása esetén téríti vissza a teljes vételárat. Az elállásra nyitva álló 14 munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a Megrendelő a csomagot átvette. A Megrendelő nem gyakorolhatja az elállási jogot olyan termék esetében, amely a személyéhez kötött, illetve amelyet a Megrendelő utasításai alapján, vagy kifejezett kérésére állítottak elő, szereztek be vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, vagy gyorsan romlandó. A Megrendelő rendelését egyszerűen, kötelezettség nélkül lemondhatja Szolgáltató elérhetőségein keresztül mindaddig, amíg csomagját Szolgáltató át nem adja a futárszolgálatnak kézbesítésre. A Megrendelő az átadásról minden esetben e-mailben értesül. Az itt nem szabályozott kérdésekre az új Polgári Törvénykönyv, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendelet szabályai az irányadók.

 

A Szolgáltató esetleges kára:

Amennyiben a visszahozott áruról kiderül, hogy károsodott, és ez a károsodás a nem rendeltetésszerű használat miatt következett be, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendelet értelmében a termékben okozott értékcsökkenés megtérítését a Szolgáltató követelheti a Megrendelőtől.

 

Szavatosság:

A megrendelt termékekre az új Ptk. 6:159. § szabályai szerint a Szolgáltató szavatosságot vállal. Hibás teljesítés esetén a Megrendelő kifogásáról a hiba felfedezését követő lehető legrövidebb időn belül írásban tájékoztatja a Szolgáltatót. Hibás teljesítés esetén a megrendelést az új Ptk. 6:159. § meghatározott szavatossági sorrend szerint a Szolgáltató: - elsősorban kicseréli - ha a cserére nincs mód, úgy a Megrendelő választása szerint árengedményt ad, vagy a Megrendelő a megrendeléstől elállhat, és kérheti a megrendelt termékért kifizetett összeg visszatérítését. A szállítási költséget a Szolgáltató nem fizeti vissza. Jelentéktelen hiba esetén elállásnak helye nincs. Hibás teljesítés esetén a szavatossági jogok érvényesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

 

Panaszkezelés:

Reklamáció esetén a 45/2014 (II.26.) Kormányrendeletben részletesen rögzített feltételek szerint járunk el. Minden beérkezett véleményre reagálunk és minden általunk, illetve szállítóink által elkövetett hiba esetén a legnagyobb rugalmassággal -vásárlóink érdekeit szem előtt tartva- járunk el.

Vásárlói panaszát az alábbi elérhetőségeken tudja benyújtani:

Postai úton: ÉT-elem Kft., 7400 Kaposvár, Béla király u. 16.

E-mail: info@pasztortaskaegeszsegbolt.hu

A Szolgáltató vásárlói panasz esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései alapján jár el. A reklamációt a bejelentést követő 5 munkanapon belül kivizsgáljuk.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt, a panaszos által megadott elérhetőségen.

A Szolgáltató a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával -annak jellege szerint- mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás tartalmazza továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatás arra is kiterjed, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Abban az esetben, ha ön panaszával békéltető testülethez fordul, a békéltető testület eljárásában a Szolgáltatót együttműködési kötelezettség terheli.

A Megrendelő kifogásaival, panaszaival az alábbi szervezetekhez fordulhat:

- Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Jegyzője, 1139 Budapest, Béke tér 1. Telefon: +36-1-452-4100;

- Budapest Főváros Kormányhivatala, V. Kerületi Hivatala, Fogyasztóvédelmi Főosztálya, Fogyasztóvédelmi Osztálya: 1051 Budapest, Sas utca 19. III. emelet, Tel: 06-1-450-2590, E-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

- Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Mellett Működő, Budapesti Békéltető Testület: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., Telefon: +36-1-488-2131; E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Felhívjuk figyelmét, hogy a békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása tehát a fogyasztó kérelmére indulhat. Benyújthatja panaszát az Európai Bizottság online vitarendezési platformjára is.

A Szolgáltató nem tartozik semmilyen, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex hatálya alá.

Adatvédelem, adatbiztonság, titoktartás

A Szolgáltató a regisztráció során megadott személyes adatokat, a mindenkor hatályos adatvédelmi irányelvei alapján kezeli. Az adatvédelmi irányelvek a www.capsella.hu weboldalon érhetők el. Kérjük, hogy regisztráció vagy megrendelés előtt, minden esetben olvassa el! Az Ügyfél/Megrendelő a Regisztráció gomb megnyomásával feltétlenül és visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az ÁSZF-et és az Adatvédelmi tájékoztatót elolvasta, megértette, tudomásul vette és magára nézve kötelezőnek ismerte el.

 

Titoktartás:

A Megrendelő/Ügyfél által a Szolgáltatónak szolgáltatott bármely jellegű információt a Szolgáltató bizalmasan kezeli, azt csak jelen ÁSZF-ben rögzítettekkel összhangban oszthatja meg harmadik személyekkel.

A Megrendelő/Ügyfél a Megrendelés/Szerződés vonatkozásában nem ad semmilyen nyilvános nyilatkozatot harmadik személyek részére a Szolgáltató előzetesen adott írásos hozzájárulás nélkül.

Azzal, hogy a Megrendelő/Ügyfél információkat és adatokat közöl a Weboldalon, biztosítja a Szolgáltatónak az azokhoz való korlátlan és visszavonhatatlan hozzáférését, továbbá ezen információk vagy adatok feletti használati, másolási, módosítási, átküldési és terjesztési jogot.

Szellemi tulajdon

A Tartalom a jelen ÁSZF-ben foglalt meghatározásának megfelelően magába foglalja különösen, de nem kizárólagosan a Weboldalon feltüntetett logókat, grafikai elemeket, kereskedelmi védjegyeket, képeket, videókat, animációkat, multimédia szövegeket és/vagy bármely egyéb tartalmat. Mindez kifejezetten a Szolgáltató tulajdonát képezi és az ezzel kapcsolatban minden jogát fenntartja. A Felhasználó/ Ügyfél/Megrendelő a Tartalmat, illetve annak egy részét kizárólag személyes felhasználás céljából töltheti le, másolhatja, illetve használhatja a jelen ÁSZF rendelkezéseivel összhangban. A személyes felhasználáson túl a Felhasználó/Ügyfél/Megrendelő – a Szolgáltató kifejezett, írásos hozzájárulása nélkül – nem jogosult a Tartalmat másolni, terjeszteni, közölni, harmadik félnek átküldeni, módosítani és/vagy más módon megváltoztatni, felhasználni, illetve az eredetitől eltérő bármely más kontextusba helyezni. Bármely Tartalom, amelyhez a Felhasználónak/Ügyfélnek/Megrendelőnek hozzáférése van, vagy ahhoz hozzáférést nyer bármely eszköz révén, a jelen ÁSZF hatálya alá tartozik.

A Pásztortáska Egészségbolt webáruházban közzétett adatok a vásárláshoz nyújtanak segítséget, ezeket az adatokat a ÉT-elem Kft. írásbeli hozzájárulása nélkül nem lehet másolni vagy egyéb módon felhasználni.

Kereskedelmi értesítések

Az Ügyfél/Megrendelő bármikor leiratkozhat az üzemeltető kereskedelmi értesítéseiről az alábbi módokon.

A kereskedelmi értesítésben leiratkozási linkre kattintva vagy e-mail útján kapcsolatba lépve a Szolgáltatóval.

Vis Maior

E fogalom alatt értendő minden olyan ok, eset, körülmény, amely előre nem látható, nem ellenőrizhető, és/vagy olyan, az eladót érintő, de tőle független ok, amelynek felmerülése lehetetlenné teszi a Szolgáltató számára a jelen ÁSZF-ben vállalt kötelezettségek teljesítését.

A Felek egyike sem vonható felelősségre a szerződéses kötelezettségek nem teljesítéséért abban az esetben, amennyiben azt részben vagy egészben Vis Maior eredményezi.

Amennyiben a Vis Maior annak felmerülésétől számított 15 (tizenöt) napon belül nem szűnik meg, bármely fél – a másik fél egyidejű értesítése mellett – megszüntetheti a szerződést, anélkül, hogy a másik fél kártérítési igénnyel léphetne fel.

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Megrendelő részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

Adatkezelési tájékoztató
Bevezetés (Verzió 1.0; 2020.11.18.)

Célunk, hogy honlapjaink látogatásakor minden esetben kellemesen és biztonságban érezze magát, ezért a személyes adatai és ezáltal az ön jogainak és szabadságainak védelme érdekében minden ésszerű erőfeszítést megteszünk. Jelen Adatkezelési tájékoztató az ÉT-elem Kft. Általános Szerződési Feltételeinek részét képezi és minden információt tartalmaz arról, hogy személyes adatait honlapjaink látogatása, használata során hogyan használjuk, gyűjtjük, tároljunk, együttesen kezeljük. Adatkezeléseinket az Európai Unió (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) és a magyar adatvédelmi szabályoknak való legteljesebb megfelelések szerint végezzük.

 

Az ÉT-elem Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi irányelvek meghatározott időszakonként történő aktualizálására és módosítására annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése a hatályos jogszabályi kötelezettségeknek megfeleljen.

 

Az Adatkezelő nem gyűjt és semmilyen módon nem kezel az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) szerint különleges kategóriájúnak minősülő érzékeny adatot. Ezzel összhangban a 16. életévüket az adatszolgáltatás időpontjáig be nem töltött kiskorúak adatait sem gyűjti és nem kezeli.

 

Adatkezelő

Adatkezelő: ÉT-elem Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-344995

Székhely: 1113 Budapest, Hamzsabégi út 46.

Telephely: 7400 Kaposvár, Béla király u. 16.

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Pjeczka Etelka

Telefonszám: +36 30 954 9580

E-mail cím: info@pasztortaskaegeszsegbolt.hu

Értelmező fogalmak

A jelen tájékoztatóban használt fogalmak azonosak a GDPR fogalmaival, azonban a könnyebb áttekinthetőség érdekében magyarázó megjegyzéseket fűztünk hozzá.

 

Személyes adat:

azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Adatkezelés:

a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelés korlátozása:

a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

Profilalkotás:

személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják

Álnevesítés:

a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

Nyilvántartási rendszer:

a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

Adatkezelő:

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatfeldolgozó:

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel

Harmadik fél:

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

Érintett hozzájárulása:

az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Érintett:

bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

Adatvédelmi incidens:

személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Genetikai adat:

egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;

Biometrikus adat:

egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat

Egészségügyi adat:

egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

Felügyeleti hatóság:

egy tagállam által a GPR 2016/679 sz. rendelete 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv;

Információs társadalommal összefüggő szolgáltatás:

az (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett szolgáltatás;

Adatbiztonság:

bármilyen tárgyú, bármilyen formában tárolt adatok fizikai védelme megsemmisülés, illetéktelen hozzáférés, adathiba, vagy jogosulatlan megváltoztatás ellen

Adatmegsemmisítés:

az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése

Adattörlés:

az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adattovábbítás:

az adat meghatározott harmadik fél számára hozzáférhetővé tétele

Adatvédelem:

személyes adatok jogszerűtlen kezelésének megakadályozása, a magánszféra védelme.

Harmadik ország:

minden olyan állam, amely nem EGT-állam

Különleges adat:

A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok

Adatvédelmi tisztviselő

GDPR 37. cikke szerint kinevezett személy

Adatkezelés esetei

Az ön által megadott személyes adatait az alábbi esetekben kezeljük.

 • Papír alapú regisztráció telephelyünkön
 • Törzsvásárló kártya igénylésekor telephelyünkön
 • Ha a capsella.hu weboldalon regisztrál, feliratkozik hírlevelünkre, vagy terméket, termékeket rendel
 • A facebook.com/pasztortaskaegeszsegbolt.hu közösségi médiafelületen felveszi velünk a kapcsolatot
 • Ügyfélszolgálatunkon felveszi velünk a kapcsolatot
Adatkezelés jogalapja

A vásárlás/hírlevélre való feliratkozás során a Megrendelő/Ügyfél és az Adatkezelő között szerződés jön létre, amely az adatkezelés jogalapja. A webáruházunk (www.capsella.hu) felületén történő regisztráció során megadott adatok esetében jogalap a hozzájárulás, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése.

A vonatkozó jogszabályok értelmében alapvetően csak 16. életévüket betöltő személyek adatait kezeljük, ennél fiatalabb személyek adatait kizárólag csak szülő, vagy törvényes képviselő hozzájárulása esetén.

Adatkezelés tárgya

A pontokban felsoroltak során az alábbi adatokat kezeljük.

 • Vezetéknév, keresztnév; cégnév
 • Lakcím, szállítási cím, számlázási cím
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Adószám
 • Bankszámlaszám
 • Törzsvásárlói kód
 • Arckép (kamerafelvétel: mozgó és álló)
 • Minden más, a velünk való kapcsolatfelvétel során (e-mail, telefon, közösségi média, személyesen), szóban vagy írásban rendelkezésünkre bocsátott információk

A személyes adatokat az Adatkezelő Magyarország területén tárolja és kezeli. Az adatoknak naprakésznek és pontosnak kell lenni, amelyet az Adatkezelő úgy biztosít, hogy az Ügyfél/Megrendelő a felhasználói profiljában bármilyen adatát módosíthatja, vagy írásban tájékoztatást nyújt.

Adatkezelés célja
 • A termékek és a Szolgáltató iránt érdeklődők nyilvántartása, rendelések felvétele, ehhez a vevők adatainak tárolása, általános kapcsolattartás és információ adás.
 • Számlák kibocsátása, elszámolás a hatóságok felé, a könyvelési és könyvvizsgálati kötelezettség végrehajtása, iratok megőrzése.
 • Beszállítókkal való kapcsolattartás, a halasztott, készpénzes vagy bankkártyás fizetéssel kapcsolatos adminisztráció lebonyolítása, nyilvántartása és utókövetése.
 • Törzsvásárlói kártya: különböző kedvezmények biztosítása.
 • Ügyfelekkel/Megrendelőkkel való kapcsolat fenntartása, vitás és jogi ügyek kezelése, a szolgálatás, kiszolgálás szintje javításának biztosítása.
 • A Szolgáltató vagyonának megóvása, az esetleges visszaélések elkerülése érdekében biztonsági kamera rögzíti az ügyféltérben (Pásztortáska Egészségbolt) tartózkodók arcképét.
 • Marketing célú hírlevelek kiküldése, nyereményjátékok szervezése, melyekben kedvezményekről, nyereményről, új termékekről, akciókról, egyéb fontos információkról (pl: nyitva tartás változás) adunk tájékoztatást és vesszük fel a kapcsolatot.
 • Nyitott pozíciókra (állás) jelentkezők részére, munkaajánlatok megküldése és kapcsolatfelvétel
 • A munkavállalók, munkaszerződések és azok mellékleteinek nyilvántartásával, a vonatkozó jogszabályoknak történő megfeleléssel kapcsolatos adatkezelések.
 • A webfelületen feltett kérdésekre történő válaszadás.
Adatkezelés időtartama

A személyes adatok megőrzésének időtartama megegyezik a cél elérésével (pl. az ügyfélkapcsolat fennállása, szerződés teljesítése). Kivételt képeznek, ha jogi kötelezettségünket kell teljesítenünk (pl. számviteli szabályok, munkaügy, hatósági megkeresés, bírósági per, stb.), ilyen esetben a jogi kötelezettséget előíró jogszabály által előírt idő leteltéig, továbbá addig, amíg a jogos panaszokat, bírósági ügyeket és egyéb megkereséseket kezelni tudjuk, valamint saját törvényes jogainkat meg tudjuk védeni. Szintén eltérőek ettől a hozzájáruláson alapuló adatkezelések, amelyek esetén, ha ön visszavonja a hozzájárulását, akkor az adatkezelést nem lehet folytatni.

Amennyiben a személyes adatokra már nincs szükségünk, vagy ön visszavonja hozzájárulását azokat biztonságosan töröljük.

Személyes adatok továbbítása, megosztása

Az Ön személyes adatait mással nem közöljük. Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át, vagy amennyiben ezt az adatkezelő jogos érdeke vagy jogi kötelezettség teljesítése kívánja meg.

Harmadik ország területére adattovábbítást nem végzünk. Személyes adatait megoszthatjuk a Magyar Posta Zrt. (MPL) futárszolgálattal, rendelése kézbesítése vagy felmerült panasz, illetve probléma kezelése, megoldása vagy tisztázása érdekében.

Az Adatkezelő a személyes adatok védelmét a tőle elvárható módon biztosítja, azonban mindezek ellenére a világhálón általában és más nyilvános hálózatokon továbbított információ biztonsága sosem tekinthető teljesnek, így előfordulhat, hogy az ilyen adatokat illetéktelen harmadik személyek lehalásszák és felhasználják. Az Adatkezelő ezáltal az ellenőrzése alá tartozó rendszerek sebezhetőségéért és sérülékenységéért nem vállal felelősséget.

Sütik (cookiek) és nyomonkövetés

Honlapjaink sütiket használnak. A süti (cookie) egy kisméretű fájl, amit a webszerver hoz létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. A sütik a számítógép böngészési előzményeit tárolják. Leggyakrabban egy adott weboldal regisztrált felhasználóinak azonosítására, „bevásárlókosár” nyilvántartására vagy látogatók nyomon követésére használják. Tulajdonképpen a sütik a honlap látogatóink böngészését segítik és a felhasználói élményt növelik. Az ön által használt böngészők nagy többsége elfogadja a sütiket, de be tuja állítani, hogy elutasítsa, vagy törölje azokat. A böngésző „súgó” szolgátaltatása segítséget tud nyújtani abban, hogy a sütik kezelését ízlésének megfelelően beállítsa. Tudnia kell, hogy ha letiltja a sütik fogadását, akkor előfordulhat, hogy a honlap egyes funkciói az ön számítógépén nem fognak megfelelően működni. Az ÉT-elem Kft. által használt sütik az ön számítógépén lévő adatokat nem figyelik és nem tartalmaznak olyan adatokat, amelyből önt azonosítani tudhatnánk.

 

A www.capsella.hu által használt cookiek

A capsella.hu kétféle sütit használ: időszakosat és állandót. Az időszakos sütik olyan ideiglenes fájlok, amelyek a bejelentkezett időszak végéig, vagy az alkalmazás (böngésző) bezárásáig maradnak a felhasználó eszközén. Az állandó cookiek pedig a paraméterükben meghatározott ideig, vagy manuális törlésükig vannak jelen a felhasználó eszközén.

 

Cookie engedélyezés nélkül is használható funkciók

Intelligens ajánlat

Funkcióhoz használt cookiek: UN_exitpopup_show_all (30 nap), UN_exitpopup_show_... (30 nap), UN_exitpopup_conv_all (30 nap), UN_exitpopup_conv_... (30 nap), UN_exitpopup_block (30 nap), UN_exitpopup_visit_all (30 nap), UN_exitpopup_order (30 nap), UN_exitpopup_newsletter (30 nap)

Utoljára megtekintett termékek

Funkcióhoz használt cookiek: UN_last_prod (60 nap)

Forrás azonosítás

Funkcióhoz használt cookiek: UN_refer (60 nap)

 

Múködéshez szükséges cookiek

Maradjon belépve

Funkcióhoz használt cookiek: UN_never_logout_id (90 nap), UN_never_logout_auth (90 nap)

Cookie alapú kosár eltárolás

Funkcióhoz használt cookiek: UN_cart_... (365 nap)

GeoIP alapú átirányítás

Funkcióhoz használt cookiek: UN_geoip (munkamenet)

Felugró módosítható elem

Funkcióhoz használt cookiek: UN_design_popup_... (munkamanet)

Lista nézet váltás

Funkcióhoz használt cookiek: UN_design_page (365 nap)

Mobil verzióra váltás

Funkcióhoz használt cookiek: UN_design_mobile (365 nap)

Szavazásnál a szavazás tényének rögzítése

Funkcióhoz használt cookiek: UN_vote_... (365 nap)

Explicit tartalom felugró

Funkcióhoz használt cookiek: UN_explicit (munkamenet)

Cookie-k elfogadásának állapota

Funkcióhoz használt cookiek: UN_cookie_allow (365 nap), UN_cookie_close (365 nap)

Admin megtekintés "zárva" esetén

Funkcióhoz használt cookiek: UN_admin_view (munkamenet)

Folyamat azonosító

Funkcióhoz használt cookiek: UnasID (munkamenet), UnasServiceProxyID (munkamenet)

Külső szolgáltatók/adatfeldolgozók

Név

Elérhetőség

Tevékenység

Officeservice Bt.

1158 Budapest, Késmárk u. 7/b.

könyvelés, bérszámfejtés

Magyar Posta Zrt.

1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

futárszolgálat, kézbesítés (MPL)

 

Fenti adatfeldolgozók mindenben megfelelnek az adatbiztonsági követelményeknek.

Érintett jogai

Információ kérés joga, hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés, ha igen milyen céllal, kérheti adatainak továbbítását);

Amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;

Törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);

Az adatkezelésének korlátozása;

A személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása, ide értve a profilalkotást;

Személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;

Bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy

Tiltakozás a személyes adat használata ellen;

Jogorvoslathoz való jog.

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok szerinti jogait megsértették, jogában áll panaszt tenni a hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságnál, vagy keresetet intézni az illetékes bírósághoz.

Jogorvoslat

Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.

Az Adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. Telefon: +36 -1-391-1400. Fax: +36-1-391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.

Bírósági jogérvényesítés

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az Adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az Adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.

 

Kártérítés és sérelemdíj

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Az érintettel szemben az Adatkezelő felel az Adatfeldolgozó által okozott kárért és az Adatkezelő köteles megfizetni az -érintettnek az Adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.